احسان کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
احسان @Ehsan63
پی بگیرید

‏حالا بازی را فرانسه برد، ولی بهترین سیب‌زمینی سرخ‌کرده‌ دنیا را با فاصله بلژیک دارد!

‏در این حد که یک‌بار مهمانی غرب آلمان بودیم، دو ساعت رانندگی کردم مردم را بردم بلژیک سیب‌زمینی سرخ‌کرده خوردیم و برگشتیم! حالا یک قدمی هم زدیم ولی اصل انگیزه خود سیب‌زمینی بود.

@Ehsan63 حالا نظرها زیاده، ولی به نظر من دیدنی‌ترین شهر اروپا هم بروکسله. در ضمن بهترین کنفرانس نرم‌افزاری دنیا هم تو بروکسل برگزار می‌شه 😉

@masoud
چند بار بلژیک رفتم، هیچ وقت خود بروکسل را نه. در مورد قشنگ‌ترین و بهترین و باحال‌ترین و خفن‌ترین و همه‌ی ترین‌های خوب دیگر، برلین را داریم دیگر 😁

@Ehsan63
بی‌خود بی‌خود! برای اون جایگاه‌های جهانیِ بهترین‌ها، هم کلن رو داریم هم انزلی رو، به برلین نمی‌رسه P:

@masoud
شما یک سفر بیایید پیش ما، نظرتون عوض میشه. البته بحث در مورد اروپاست. با ساحت انزلی شما جسارت نمی‌کنم به خدا!

@Ehsan63
مشتاق دیداریم قربان. کاش که بک بار وقت کنیم و برنامه‌اش را بریزیم.