کیبرد آزاد - جادی کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
کیبرد آزاد - جادی @jadi
پی بگیرید

رادیوگیک شماره ۸۴ – فونتت رو بپا
jadi.net/?p=16375

· MastodonMultiBot · 2 · 1