مسعود ✅ کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
مسعود ✅ @masoud
پی بگیرید

نیمهٔ اول راه برگشت از کار به خونه رو ماستدون‌بازی کردم. برای نیمهٔ دومش می‌خوام پروژهٔ ساخت قالب‌های لیبره‌آفیس رو شروع کنم :)