مسعود ✅ کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
مسعود ✅ @masoud
پی بگیرید

این مقالهٔ اسطرلاب @staryab که الان بازبوقیدم (سال نوری) یکی از مدخل‌های واژه‌نامهٔ نجومی‌شونه. توش یه عکس جالب داره که فاصلهٔ زمین رو با اجرام دیگه (از ماه تا آندرومدا!) به واحد ثانیهٔ نوری و سال نوری نشون می‌ده. دیدن مرتبهٔ بزرگی عددهاش جالبه:
staryab.com/?p=4847

· Web · 0 · 4