مسعود ✅ کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
مسعود ✅ @masoud
پی بگیرید

الان از سر کار دراومدم به سمت خونه و تازه متوجه شدم که امروز یازده ساعت و نیم این‌جا سخت مشغول کار بودم...