مسعود ✅ کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.
مسعود ✅ @masoud
پی بگیرید

این جادی این قدر خوبه آدم نمی‌دونه چی بگه! شمارهٔ آخر رادیوگیک رو (شمارهٔ ۸۴) که نیم‌ساعت بیشتر نیست بشنوید تا خودتون ببینید که چه قدر قشنگ و ملموس مفهوم دموکراسی و آزادی مطبوعات رو توضیح می‌ده.

اصلاً فکر کنم یکی از مؤثرترین فعالیت‌های فرهنگی/سیاسی مثبتی که الان می‌شه کرد اینه که فقط رادیوگیک رو به آدمای هرچه‌بیشتری معرفی کنیم :)