میزبان 174 کاربر
که در کنار هم 53٫2ه چیز نوشته‌اند

به مدیریت:

تماس:

hello@persadon.com

هستهٔ اصلی سیاست‌های کاربری پرسادون

  • احترام به کاربران دیگر
  • پاسداری از محیط دوستانه و گرم پرسادون
  • درک این که هر کاربری مسئول رفتار خودش است

 

سیاست‌های کاربری پرسادون

کارهای زیر می‌تواند منجر به بی‌صداشدن یا قطع دسترسی شما شود:

  • محتوایی که بر پایهٔ مقررات کشور آلمان غیرقانونی باشد
  • فرستادن محتوای خشونت‌آمیز یا دارای مضامین جنسی
  • فرستادن نوشته‌ها به روش‌های خودکار از منابع دیگر
  • توهین به کاربران دیگر
  • تبلیغات تجاری

 

لطفاً توجه داشته باشید که پرسادون هدف تجاری ندارد. هزینه‌های نگه‌داری این سایت به طور شخصی (یا با کمک‌های داوطلبانهٔ کاربرانش) پرداخت می‌شود.