آشکارسازی جمعیت ستاره‌ای جوان در درخشان‌ترین کهکشان‌های خوشه‌ها
staryab.com/?p=5585

پژواک‌های امواج‌گرانشی که می‌توانند اولین سیگنال گرانش کوانتومی باشد
staryab.com/?p=5491

لایتبرد: ماهواره‌ای جدید برای رصد تابش پس‌زمینه‌ی کیهانی
staryab.com/?p=5469

تابش پس زمینه‌ی کیهانی – Cosmic Microwave Background (CMB)
staryab.com/?p=5446

یک سیاره‌ی اَبَر-زمین در نزدیک‌ترین ستاره‌ی تنها به خورشید

کیهان زیبا: اولین نور از تلسکوپ فضایی ایروزیتا

چه اجرامی کیهان را یونیزه کردند؟
http://em[sc%20name=inline-area%20]/ememهر%20ده%20سال%20يك%20بار%20منجمان%20در%20آمريكا%20مطالعه‌اى%20را%20به%20نام%20ارزيابى%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسى%20و%20اخترفيزيك em(Astronomy%20and%20Astrophhysics%20Decadal%20Survey)/em انجام%20مى‌دهند%20كه%20وضعيت%20نجوم%20را%20در%20گذشته%20و%20در%20حال%20حاضر%20بررسى%20كر

زیرساخت سایبری در مطالعات چندگانه‌ی اخترفیزیکی
http://در%20ششمین%20مقاله%20از%20سری%20مقاله‌های «ارزیابی%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسی%20و%20اخترفیزیک[sc%20name=start-sup%20]۱[sc%20name=end-sup%20]»%20به%20بررسی%20نیاز%20به%20داشتن%20یک%20زیرساخت%20سایبری[sc%20name=start-sup%20]۲[sc%20name=end-sup%20]%20برای%20مطالعات%20چندگانه‌%20و%20چندطیفی%20اخترفیزیکی می‌پردازی

مطالعه‌ی تجربی تحولات کهکشان‌ها
http://em[sc%20name=inline-area%20]/ememهر%20ده%20سال%20يك%20بار%20منجمان%20در%20آمريكا%20مطالعه‌اى%20را%20به%20نام%20ارزيابى%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسى%20و%20اخترفيزيك em(Astronomy%20and%20Astrophhysics%20Decadal%20Survey)/em انجام%20مى‌دهند%20كه%20وضعيت%20نجوم%20را%20در%20گذشته%20و%20در%20حال%20حاضر%20بررسى%20كر

چرخه‌ی حیات غبار کهکشانی
http://em[sc%20name=inline-area%20]/ememهر%20ده%20سال%20يك%20بار%20منجمان%20در%20آمريكا%20مطالعه‌اى%20را%20به%20نام%20ارزيابى%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسى%20و%20اخترفيزيك em(Astronomy%20and%20Astrophhysics%20Decadal%20Survey)/em انجام%20مى‌دهند%20كه%20وضعيت%20نجوم%20را%20در%20گذشته%20و%20در%20حال%20حاضر%20بررسى%20كر

نوترینوها و هسته‌های کهکشانی فعال

منابع گذرای فراکهکشانی: مشاهدات پرتو ایکس
http://در%20دومین%20مقاله%20از%20سری%20مقاله‌های «ارزیابی%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسی%20و%20اخترفیزیک[sc%20name=start-sup%20]۱[sc%20name=end-sup%20]»%20به%20بررسی%20مشاهدات%20پرتوایکس%20برای%20یافت%20و%20مطالعه‌ی%20منابع%20گذرای[sc%20name=start-sup%20]۲[sc%20name=end-sup%20]%20فراکهکشانی%20می‌پردازیم.%20مشاهدات%20مور

منشأ تابع جرم اولیه
http://em[sc%20name=inline-area%20]/ememهر%20ده%20سال%20يك%20بار%20منجمان%20در%20آمريكا%20مطالعه‌اى%20را%20به%20نام%20ارزيابى%20ده‌سالانه‌ی%20اخترشناسى%20و%20اخترفيزيك em(Astronomy%20and%20Astrophhysics%20Decadal%20Survey)/em%20انجام%20مى‌دهند%20كه%20وضعيت%20نجوم%20را%20در%20گذشته%20و%20در%20حال%20حاضر%20بررسى%20كر

تاثیر محیط بر تابع جرم اولیه‌‌ی کهکشان‌های خاموش
http://برای%20فهم%20چگونگی%20شکل‌گیری%20و%20تحول%20کهکشان‌های%20خاموش[sc%20name=start-sub%20](۱)[sc%20name=end-sub%20]،%20منجمان%20جمعیت‌های%20ستاره‌ایِ%20این%20کهکشان‌ها%20را%20که%20در%20محیط‌های%20مختلف%20کهکشانی%20قرار%20گرفته‌اند%20(اعم%20از%20خوشه،%20گروه%20و%20تهی‌جا[sc%20name=start-sub%20](۲)[sc%20name=end-sub%20]

یک سیاره‌ی اَبَر-زمین در نزدیک‌ترین ستاره‌ی تنها به خورشید
staryab.com/?p=5024

کیهان زیبا: اولین نور از تلسکوپ فضایی ایروزیتا
staryab.com/?p=5323

نمایش قدیمی‌تر
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون